DURGA PANGENI

मन परे दिलमा, मन नपरे डिलमा !

Saturday, July 15, 2017

What is the postal code of nepal for apple id


हजुर हरु कसैलाईएप्पल आईडी बनाउने बेलामा नेपालको पोष्टल या जिप कोड मागेको कारण एप्पल आईडी रिजेक्ट भएको छ?
त्यसो भएको छ भने अव तपाई हरु यो कोड ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ :- 000977 (तिन वटा जिरो सहीत नेपालको अन्तराष्ट्रीय डायल code हाल्दा एप्पल ले तपाईको पोष्टल कोड एक्सेप्ट गर्नेछ ।
If you want to creat an apple ID or can't submit a postle code of nepal you can try this code : 000977

No comments: